1. Generelt

1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler mellem på den ene side Riegens A/S og/eller Riegens UK Ltd (i det følgende samlet benævnt ”Riegens”) og på den anden side Riegens’ kunder (i det følgende benævnt ”Kunden”), medmindre andet er udtrykkeligt accepteret skriftligt af Riegens.

1.2. Enhver betingelse og ethvert vilkår fremsat af Kunden, herunder Kundens standardbetingelser, finder ikke anvendelse medmindre disse er skriftligt accepteret af Riegens.

 

2. Indgåelse af aftale og formål

2.1. Ethvert tilbud, der afgives af eller på vegne af Riegens, udgør en opfordring til Kunden til at afgive købsordre og er ikke bindende for Riegens.

2.2. Kundens afgivelse af en købsordre på baggrund af et tilbud fra Riegens udgør Kundens tilbud om at købe et produkt på vilkår angivet i Riegens tilbud og nærværende salgs- og leveringsbetingelser i deres helhed uden ændringer og/eller tillæg. 

2.3. En købsordre afgivet af Kunden, er først bindende for Riegens, når Riegens har udstedt en skriftlig og ubetinget ordrebekræftelse.

2.4. En af Riegens bekræftet købsordre kan ikke annulleres af Kunden uden skriftlig accept fra Riegens. I tilfælde af Riegens’ accept af annullering af en ordre forbeholder Riegens sig ret til at fakturere Kunden alle påløbne omkostninger vedrørende den pågældende købsordre med tillæg af en rimelig avance.

2.5. Kunden er forpligtet til at forsyne Riegens med alle de oplysninger, tekniske specifikationer, tegninger og anden dokumentation, der er nødvendige, for at Riegens kan udføre ordren.

2.6. Efter udstedelse af ordrebekræftelse forbeholder Riegens sig udtrykkeligt ret til at foretage konstruktionsmæssige ændringer, ændringer med hensyn til udførelse, komponentvalg etc., for så vidt angår produkterne, så længe produkternes funktionalitet, pris og leveringstid ikke ændres herved, og ændringerne er rimelige i forhold til Kunden.

2.7. Riegens forbeholder sig uden begrænsninger alle ophavsretlige rettigheder til tilbud, fotos, tekniske tegninger, brochurer og anden dokumentation sendt til Kunden. Sådan dokumentation må ikke blive gjort tilgængeligt for tredjemand uden Riegens' forudgående skriftlige samtykke og skal straks returneres til Riegens på forlangende, hvis der ikke opnås enighed om en ordre/aftale. Dokumentation tilhørende Riegens må imidlertid gøres tilgængeligt for tredjemand, hvortil Riegens har overdraget sine rettigheder og/eller forpligtelser generelt eller en specifik ordre/aftale til. 

2.8. Riegens påtager sig intet ansvar for opdaterings- og trykfejl i kataloger, prislister eller andet salgsmateriale.

 

3. Priser og betaling

3.1. Betaling skal ske i den på fakturaen/ordrebekræftelsen anførte valuta. Alle priser er eksklusive moms og øvrige afgifter.

3.2. Såfremt der sker ændringer i produktionsomkostninger i perioden fra tidspunktet for aftalens indgåelse og frem til varens levering, forbeholder Riegens sig ret til at foretage en ændring af prisen, der er rimelig set i forhold til de forhøjede omkostninger.

3.3. Ved ordrer for et nettobeløb på under EUR 180 / GBP 150 eller hvad der svarer dertil omregnet i anden valuta tillægges et administrationsgebyr på hvad der svarer til EUR 30 / GBP 25.

3.4. Riegens er berettiget til at foretage særskilt fakturering for delleverancer.

3.5. Under forudsætning af, at Kunden kan kreditgodkendes udgør betalingsbetingelserne for fakturaer udstedt af Riegens løbende måned + 15 dage efter fakturadato. Såfremt Kunden ikke kan kreditgodkendes af Riegens opkræves forudbetaling.

3.6. Såfremt en betaling er forfalden, forbeholder Riegens sig ret til at opkræve renter og rykkergebyr i henhold til dansk rets gældende regler om forsinket betaling.

3.7. Riegens er berettiget til at anvende betalinger til modregning i ethvert krav Riegens måtte have mod Kunden og vil informere Kunden om, hvorledes modregning er sket. Hvis der allerede er opstået omkostninger og renter, er Riegens berettiget til først at anvende betalingen til modregning i omkostningerne, derpå i renterne og til sidst i hovedfordringen. 

3.8. I tilfælde af manglende overholdelse af betalingsbetingelserne vedrørende en eller flere indgåede ordrer, eller ved indtræden af omstændigheder, som i øvrigt er egnede til at reducere Kundens kreditværdighed, forfalder alle Riegens' fordringer til øjeblikkelig betaling. Herefter er Riegens berettiget til at kræve betaling eller sikkerhedsstillelse straks i det omfang Riegens anser dette for at være rimeligt, samt forudbetaling for endnu ikke udførte leveringer eller til efter fastsættelse af en rimelig yderligere frist at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af den manglende opfyldelse.

3.9. Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at tilbageholde betalinger over for Riegens eller foretage modregning heri, uanset om Kundens modkrav følger af samme aftale eller af andre juridiske forhold.

 

4. Levering

4.1. Medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen eller udtrykkeligt accepteret skriftligt af Riegens, sker levering Ex Works Odense (EXW) i henhold til de på aftaletidspunktet gældende Incoterms.

4.2. På Kundens foranledning, forestår Riegens forsendelse til et af Kunden nærmere angivet sted, idet sådan forsendelse sker for Kundens regning og risiko. Riegens afsender i dette tilfælde et produkt via den rute og det transportmiddel, som Riegens måtte finde mest effektivt og praktisk. Fragt er underlagt fragtførerens betingelser, og Riegens giver fragtførere instrukser, som bemyndiget agent for Kunden. Kunden afholder alle de omkostninger, som måtte påløbe i forbindelse med forsendelsen..

4.3. Såfremt Kunden ønsker at benytte en anden fragtmulighed end valgt af Riegens iht. punkt 4.1, skal Kunden forud for afsendelsen levere skriftlige instrukser til Riegens vedrørende transport og transportmåde.

4.4. Såfremt det i forbindelse med forsendelse efter punkt 4.2 er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at afsende et produkt på paller, i pallerammer, transportkasser eller lignende faktureres Kunden for disse.

4.5. Riegens yder ingen garanti og påtager sig intet ansvar for beskaffenheden eller tilstrækkeligheden af det sted eller for de forsyningsmuligheder, der måtte være på det sted hvor produktet installeres, bruges eller opbevares efter levering i henhold til punkt 4.1 er sket, 

4.6. Aflæsning og håndtering af et produkt på det aftalte leveringssted er alene Kundens ansvar. Såfremt et produkt leveres til et sted, der er omfattet af særlige krav vedrørende adgang og/eller aflæsning, skal Riegens informeres på forhånd, desuagtet at risikoen alene påhviler Kunden. 

4.7. Kunden er forpligtiget til at kontrollere et produkt efter levering. I tilfælde af mangler, herunder manglende produkter, eller beskadigelse under transport, skal dette meddeles skriftlig både til den pågældende fragtfører og til Riegens i form af en komplet reklamation inden for tre dage fra levering.

4.8. Såfremt Kunden forsømmer at afgive rettidig meddelelse i henhold til 4.7 anses Kunden for at have accepteret levering af produktet og herved at have fortabt enhver mulighed for at gøre indsigelser gældende vedrørende forhold, som Kunden konstaterede eller burde have konstateret i forbindelse med kontrol af produktet efter 4.7, herunder vedrørende mangler, transportskade, manko eller tab.  

4.9. Den af Riegens i ordrebekræftelsen anførte leveringsdato er alene vejledende og Riegens er ikke ansvarlig for konsekvenserne af en eventuel overskridelse heraf.

4.10. Det er en forudsætning for overholdelse af leveringsdatoerne, at alt skriftligt materiale, som skal leveres af Kunden, nødvendige godkendelser og frigivelser, herunder leveringsplaner, modtages rettidigt, samt at de aftalte betalingsbetingelser og øvrige forpligtelser overholdes af Kunden. Hvis disse forudsætninger ikke opfyldes rettidigt, forlænges leveringsfristerne i rimeligt omfang uden noget ansvar for Riegens. Dette gælder dog ikke, hvis forsinkelsen skyldes omstændigheder, som Riegens er ansvarlig for.

4.11. Der kan foretages delleverancer.

4.12. Kunden accepterer at modtage produktet på den af Riegens i ordrebekræftelsen anførte leveringsdato eller på den dato som Riegens i øvrigt måtte give meddelelse om, at produktet er klar til afsendelse. 

4.13. Såfremt der uagtet punkt 4.9 er aftalt et fast tidspunkt for levering og Riegens leverer for sent i forhold hertil, kan Kunden kræve sit dokumentere tab erstattet, idet Kunden dog maksimalt er berettiget til at kræve erstatning på 0,5 % af prisen for den forsinkede del af produkterne pr. hver fulde uge, hvor leveringen har været forsinket, i alt dog højst 5 % af prisen for den forsinkede del af produkterne. Erstatningskravet skal fremsættes skriftligt af Kunden indenfor 4 uger efter det aftalte leveringstidspunkt. Sker dette ikke, fortaber Kunden retten til erstatning.

4.14. Såfremt en levering er forsinket i mere end 4 uger efter et konkret aftalt fast tidspunkt for levering, jf. punkt 4.13, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til Riegens at kræve levering inden udløbet af en rimelig frist, som ikke må være på under 2 uger. Såfremt Riegens ikke foretager levering inden udløbet af en sådan frist, og dette ikke skyldes omstændigheder, som Kunden er ansvarlig for, er Kunden berettiget til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til Riegens. Kunden er ikke berettiget til at kræve yderligere erstatning fra Riegens end den i punkt 4.13 anførte i tilfælde af en sådan ophævelse af aftalen. Kunden er på Riegens' anmodning og inden udløbet af en rimelig frist forpligtet til at meddele, hvorvidt Kunden ønsker at hæve aftalen som følge af forsinkelsen.

4.15. Såfremt der er truffet aftale om, at risikoen skal overgå på anden måde end som anført i punkt 4.1. overgår risikoen til Kunden på det tidligste af følgende to tidspunkter: Når Kunden afhenter produkterne eller når produkterne er afsendt til Kunden. 

4.16. Såfremt Kunden forsømmer at afhente eller modtage produktet, undtagen hvis en sådan forsømmelse skyldes Riegens’ manglende evne til at overholde forpligtigelserne i henhold til disse betingelser, anses levering for at være sket på den aftalte leveringsdato, og Riegens opbevarer produktet for Kunden og for Kundens risiko og regning. 

4.17. Riegens er udelukkende ansvarlig for forsinkelser i det i nærværende punkt 4 fastsatte omfang. De i nærværende punkt 4 anførte beføjelser udgør Kundens eneste beføjelser i tilfælde af forsinket levering. 

 

5. Ejendomsforbehold

5.1. Ejendomsretten til produktet overgår først til Kunden, når Riegens har modtaget fuld betaling for produktet.

5.2. I den periode, hvor Riegens' ejendomsforbehold er gældende, er Kunden ikke berettiget til at foretage pantsætning eller overdragelse til sikkerhed af produkter omfattet af ejendomsforbeholdet.

5.3. Under hensyntagen til punkt 5.4. er Kunden berettiget til videresalg inden Riegens modtager betaling for produktet, såfremt dette sker indenfor rammerne af Kundens almindelige virksomhed. Såfremt Kunden videresælger produktet overgår ejendomsretten fra Riegens til Kunden umiddelbart inden tidspunktet for Kundens videresalg.

5.4. Såfremt et produkt ikke er videresolgt af Kunden, kan Riegens til enhver tid, inden ejendomsrettens overgang til Kunden, kræve at Kunden returnerer sådanne produkter hvis Kunden bliver gjort til genstand for:
         a) En ordning med kreditorer.
         b) Begæring om betalingsstandsning eller konkurs.
         c) Foretagelse af udlæg i ejendom eller aktiver.
         d) Indgivelse af begæring om likvidation.
         e) Misligholdelse af eller brud på en aftale eller anden forpligtigelser overfor Riegens.

5.5. Såfremt Kunden forsømmer at returnere et produkt, kan Riegens til enhver tid kræve adgang til Kundens eller tredjemands ejendom, hvor produktet måtte opbevares, for at afhente det. 

5.6. Såfremt Riegens tilbagetager produktet eller gør ejendomsforbeholdet eller pantsætningen af de af ejendomsforbeholdet omfattede produkter gældende, skal dette ikke anses som ophævelse af aftalen, medmindre Riegens udtrykkeligt har erklæret, at Riegens ønsker at hæve aftalen.

  

6. Garanti

6.1. I en periode på 60 måneder fra levering garanterer Riegens, at produktet er fri for fejl i konstruktion og fremstilling, og at dele i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med beskrivelsen og enhver gældende specifikation.

6.2. Uanset den i punkt 6.1. definerede garanti er garantien på batterier, startere, sliddele og forbrugsmaterialer begrænset til en periode på 12 måneder fra levering. 

6.3. Med hensyn til produkter, hvortil der bruges en lysdiode (herefter benævnt "LED"), garanterer Riegens ved en maksimal Tₐ = 25° C sammen med alle andre relevante generelle driftsbetingelser i Riegens' produktdatablade, at produktet 60 måneder efter levering har:
a) En lysstrøm på >70 % i forhold til produktets ydelse på fremstillingstidspunktet.
b) En nominel fejlhyppighed for elektronisk styreudstyr og/eller -komponenter, der ikke overstiger 0,2 %/1.000 brændetimer, medmindre der defineres en anden normal servicehyppighed og nominel fejlhyppighed i en Riegens' eller tredjemands produkt- og anvendelsesspecifikation.

6.4. Et farveskift i et LED produkt udgør ikke en mangel og er ikke dækket af Riegens’ garanti.

6.5. Alle målinger i et LED produkt udføres og kalibreres i forhold til NIST (National Institute of Standards and Technology).

6.6. Riegens garanterer, at leverede produkter opfylder alle EC/EN standarder (European Comission/European Norm) på afsendelsestidspunktet. Riegens påtager sig intet ansvar for en eventuel manglende overholdelse af nationale eller andre standarder, henholdsvis national eller anden lovgivning. Kunden er ansvarlig for at indhente alle statslige og lokale godkendelser vedrørende levering, brug og installation af produktet.

6.7. Riegens er ikke ansvarlig for produktfejl i garantiperioden, såfremt:
a) Kunden bruger produktet på anden måde end oprindeligt tiltænkt eller specificeret for et produkt af den pågældende type. 
b) Kunden fortsat bruger produktet efter at have givet Riegens meddelelse om en fejl. 
c) Kunden ændrer eller reparerer produktet. 
d) En fejl opstår som følge af forsætlig beskadigelse, uagtsomhed eller unormal opbevaring eller unormale arbejdsforhold. 
e) Riegens før fremstilling af et kundespecifikt produkt har fraskrevet sig garanti. 

6.8. Uvæsentlig afvigelse fra den aftalte stand, uvæsentlig afvigelse fra anvendeligheden, almindeligt slid og skade, som opstår efter risikoens overgang som følge af forkert eller forsømmelig behandling, overbelastning, uegnede driftsmidler, mangelfulde bygningsarbejder, uegnet byggegrund eller mangler, som opstår som følge af særlige ydre påvirkninger, der ikke var forudsat i henhold til aftalen, samt ikke-reproducerbare softwarefejl anses ikke som mangler. 

6.9. Et fejlbehæftet produkt eller en fejlbehæftet del eller komponent skal returneres til Riegens på forlangende.

6.10. Et produkt, som Riegens accepterer som fejlbehæftet, vil efter Riegens' eget valg enten blive repareret eller udskiftet som oprindeligt aftalt. Garanti for et udskiftet eller repareret produkt ydes kun for den resterende garantiperiode. 

6.11. Såfremt et produkt ikke kan repareres eller udskiftes, kan Riegens enten refundere Kunden eller udskifte produktet med et sammenligneligt produkt.

6.12. Uanset den i punkt 6.1. og 6.2. nævnte garanti omfatter Riegens' forpligtelse til at reparere eller udskifte et produkt, en del eller en komponent fra en tredjemandsleverandør ikke ud over den periode, som en sådan tredjemand yder Riegens med hensyn til garanti.

6.13. Riegens er ikke ansvarlig for elforsyningsforhold eller over- eller underspændingsforhold ud over de grænser, der er specificeret for produktet.

6.14. Riegens er ikke ansvarlig over for Kunden - hverken inden eller uden for kontraktforhold, herunder uagtsomhed, pligtforsømmelse eller på anden vis - for avancetab, indirekte tab eller driftstab.

6.15. Riegens' samlede garantiansvar overstiger under ingen omstændigheder den aftalte pris for det pågældende produkt.

6.16. Riegens' produktgaranti gælder som en produkt- og reservedelserstatningsgaranti og omfatter ikke ekstra omkostninger i forbindelse med afhjælpning af manglen så som for eksempel transport, installations- og demonteringsomkostninger, stillads, kørselsudgifter etc. Kunden bærer risikoen for sådanne ekstra omkostninger. 

6.17. Riegens’ produktgaranti tilfalder kun den direkte køber af produktet og kan således ikke påberåbes af nogen af Kundens kunder.

6.18. Enhver fejl i henhold til punkt 6.1. og 6.2. udgør ikke noget grundlag for Kunden til at annullere en ordre eller den resterende del af en ordre eller aftale.

6.19. De i nærværende punkt 6 anførte beføjelser udgør Kundens eneste mangelbeføjelser. Følgelig er Kunden ikke berettiget til at gøre yderligere mangelsbeføjelser gældende, herunder ophæve den indgåede ordre, kræve forholdsmæssigt afslag eller kræve erstatning, herunder for indirekte tab, produktionstab, driftstab og/eller tabt avance.

 

7. Produktansvar

7.1. Kunden skal holde Riegens skadesløs for ethvert krav som rejses af tredjemand i anledning af produktleverancer fra Riegens.

7.2. Riegens hæfter ikke for tab eller skade, som skyldes leveringer fra Riegens eller arbejder udført af Riegens
a) På løsøre eller fast ejendom eller personer, såfremt skaden indtræder, mens det pågældende løsøre, den faste ejendom og materialer er i Kundens besiddelse, eller
b) På produkter fremstillet af Kunden, på produkter, som Kundens produkter udgør en del af, eller for tab eller skade på ejendom, hvor skaden skyldes egenskaber ved de pågældende produkter.

7.3. Riegens hæfter under ingen omstændigheder for produktionstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske følgetab.

7.4. Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder ikke i tilfælde af grov uagtsomhed fra Riegens' side.

7.5. Såfremt der rejses krav af tredjemand som følge af tab eller skade som beskrevet i dette punkt 7 mod enten Riegens eller Kunden, er den pågældende part forpligtet til straks at underrette den anden part herom.

7.6. Riegens og Kunden er gensidigt forpligtede til at lade sig indstævne for den ret eller den voldgift, som efterprøver krav rejst over for en af parterne, såfremt det pågældende krav er baseret på skade, som påstås at være forårsaget af leveringer fra Riegens eller arbejder udført af Riegens. Tvister vedrørende ansvarsfordelingen mellem Riegens og Kunden skal imidlertid altid afgøres i henhold til punkt 10.

 

8. Force majeure

8.1. Kunden er ikke berettiget til erstatning, såfremt levering er umulig som følge af force majeure. Force majeure omfatter, men er ikke begrænset til, for sen eller manglende opfyldelse eller misligholdelse fra Riegens’ underleverandørers eller speditørers side, krig, optøjer, indblanding fra regeringers eller lokale myndigheders side, strejker, lockout, eksport- og importrestriktioner, dårlige vejrforhold, brand, mangel på råstoffer, arbejdskraft, energiforsyninger eller maskinnedbrud.

8.2. Såfremt uforudsigelige begivenheder som de i 8.1. beskrevne påvirker en leverings økonomiske værdi eller indhold eller Riegens’ drift, ændres den specifikke aftale tilsvarende i overensstemmelse med den oprindelige hensigt med aftalen. Riegens er berettiget til at annullere en specifik ordre, såfremt gennemførelse af leveringen ikke er økonomisk rentabel. Riegens er imidlertid ikke berettiget til at hæve en aftale i et sådant tilfælde, såfremt Riegens ikke straks efter den uforudsigelige begivenheds indtræden har underrettet Kunden herom.

 

9. Generelle bestemmelser

9.1. Uanset om enkelte af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser skulle være ugyldige, vedbliver disse salgs- og leveringsbetingelsers øvrige bestemmelser at være gyldige.

 

10. Værneting og gældende ret

10.1. Disse betingelser er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler om lovvalg og CISG. En eventuel tvist mellem Riegens og Kunden skal afgøres ved sagsanlæg ved Riegens’ hjemting i Danmark, dog således at Riegens efter eget valg kan vælge at anlægge sag mod Kunden i et hvilket som helst hjemting, hvor kunden driver virksomhed.

 

Riegens - 10. maj 2016